سردرد به معنی درد یا احساس ناراحتی در هر قسمتی از کاسه سر و یا گردن است. همیشه یک علامت است و می تواند در بسیاری از بیماریها دیده شود؛ بنابراین تشخیص عامل ایجاد کننده سردرد مهم و ضروری است و به درمان صحیح کمک می کند.

 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری