سونوگرافی داپلر عروق مغز

سونوگرافی داپلر عروق مغز (1)

سونوگرافی داپلر عروق مغز

لTCD مخفف “TransCranial Doppler sonography” میباشد و به معنای سونوگرافی داپلر است، که در اصطلاح به سونوگرافی داپلر “A stethoscope for Brain”  به معنای یک گوشی پزشکی برای مغز گفته میشود.

TCD6.jpg

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

 

داپلر عروق مغز از آلمان

دکتر فرشته اسفندیاری